HORENIE

Horenie musíme chápať ako zložitý proces, ktorý prebieha v niekoľkých na seba nadväzujúcích krokoch. Najskôr dochádza k ohrevu spaľovaného materiálu, potom po dosiahnutí potrebnej teploty k pyrolýze hmoty (dreva) - k uvoľňovaniu horľavých plynov, pár a aerosolov, následne k ďalšiemu nahrievaniu plynnej zmesi a vzdušného kyslíku a zároveň k homogenizácii tejto zmesi až po dosiahnutie teplotnej hranice tvorby radikálov. Táto hranica je nad teplotou počiatku emisie elektrónov podľa zákonov Wiena a Stefan-Boltzmanna o intenzite vyžarovania povrchu absolútne čierneho telesa ( intenzita žiarenia ≈ T 4 ) [4] je to nad 600 °C. Pri dosiahnutí tejto hranice vzniká plazma - to je pásmo, kde sa spontánne tvoria radikály schopné syntézy. Plazma ( plameň ) je viditeľná časť horenia - a je nevyhnutnou súčasťou plynulého a dokonalého spaľovania. Od miesta genézy pyrolytických horľavých splodín až po samý okraj premeny na splodiny spaľovania ( CO2 a H2O ) postupuje zóna takou rýchlosťou, ktorá umožňuje voľnému úniku konečných spalín do okolitého priestoru; táto rýchlosť neprekračuje rádovo cm za sekundu.


  • ohrev / predhrievanie

  • odparovanie vody / vlhkosti a prchavých látok

  • tepelný rozklad dreva

  • pyrolýza celulózy a lignínu

  • vznik radikálov

  • zrod plameňa / vznik plazmy